#

Navigace

Obsah

Úplné znění ÚP Hvozd po změně č. 1

 

 

Textová část ÚZ

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

 

 

 

Územní plán Hvozd

Vydaný dne 16.12.2009 s nabytím účinnosti dne 11.6.2010 

Pořizovatel: Obecní úřad Hvozd

Zpracovatel: PAFF architekti, v.o.s.

Registrační list

 

 

Textová část ÚP

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění ÚP

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č. 1

Příloha č. 2